اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری بر کیفیت حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهراء (س)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء (س)

10.22034/iaar.2010.105141

چکیده

با گذشت حدود 10 سال از زمان الزام بکارگیری رهنمودها و استانداردهای حسابداری توسط کلیه شرکت های سهامی عام کشور ، تحقیق حاضر در صدد است تا اثر بکارگیری استانداردهای حسابداری را بر کیفیت حسابداری مورد بررسی قرار دهد . نمونه تحقیق متشکل از 75 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی         87-1375  است . مطابق تحقیق بارث و همکاران (2008) مدیریت سود ، شناسایی به موقع زیان و مربوط بودن ارزش به عنوان معیارهای کیفیت حسابداری در نظر گرفته شد . برای آزمون مدل ها از روش رگرسیون چند متغیره و لاجیت در دوره قبل و بعد از بکارگیری استانداردهای حسابداری استفاده شد . نتیجه آزمون مدل ها در مجموع نشان داد که الزام بکارگیری استانداردها منجر به افزایش شناسایی به موقع زیان وکاهش مدیریت سود و مربوط بودن ارزش گردید . از اینرو ، با توجه به یافته های تحقیق ،کیفیت حسابداری از منظر مدیریت سود و شناسایی به موقع زیان ، افزایش ولی از منظر مربوط بودن ارزش ، کاهش یافت .

کلیدواژه‌ها