دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، مهر 1389 
سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری

صفحه 52-71

فرزین رضائی؛ حسن همتی؛ بهرام کارگر شاملو