تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی( ره)

10.22034/iaar.2010.105147

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر به دست آوردن شواهد تجربی دربارة تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت های ایرانی است. بدین منظور، نمونه ای از شرکت های ایرانی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377 تا 1386 مورد مطالعه قرار گرفت و از این شرکت ها تعداد 1356 مشاهده سال – شرکت به عنوان داده جمع آوری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد مدیریت می تواند با کاهش  میزان موجودی ها و تعداد روزهای دورة وصول مطالبات برای شرکت ارزش آفرینی کند. علاوه بر این، کوتاه تر ساختن چرخة تبدیل به نقد هم موجب بهبود سودآوری شرکت ها می شود.

کلیدواژه‌ها