بررسی رابطه خطای پیش بینی سود و ریسک مالی و تجاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد مدیریت مالی

10.22034/iaar.2010.105150

چکیده

پیش بینی سود هر سهم یکی از مقادیری است که سهامداران در تصمیم گیری خود از آن استفاده می کنند. آن ها توانایی در برآورد سود پیش بینی شده را نشانه ای از عملکرد مناسب شرکت می دانند. این پژوهش به دنبال آن است که به این پرسش پاسخ دهد که آیا در شرکت هایی که در بر آوردن پیش بینی سود خود با مشکل مواجه اند عملکرد ضعیفی دارند. معیاری که برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می گیرد ریسک مالی و تجاری است. ریسک مالی بر اساس سه معیار نسبت اهرمی، نسبت جاری و کل دارایی ها سنجیده می شود و در مورد ریسک تجاری از دو معیار میانگین نوسانات دو سال سود هر سهم و نسبت سود تقسیمی استفاده می شود.
پس از اینکه مشخص گردید داده ها ترکیبی هستند، فرضیه ها از طریق مدل  رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آزمون مشخص کرد که بین ریسک تجاری و ریسک مالی با خطای پیش بینی سود ارتباط معنی داری وجود دارد. 
 

کلیدواژه‌ها