دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، تیر 1389 
نظریه‌ی مدیریت سود

صفحه 34-53

علی ثقفی؛ امیر پوریانسب