استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

2 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت ا.. آملی

10.22034/iaar.2010.105158

چکیده

 دراین مقاله رابطه بین تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب صنعت برای پیش بینی سودآوری شرکتهای مورد آزمون قرار گرفته است هدف تحقیق حاضر یافتن پاسخ این سوال است که آیا استفاده از تحلیل دوپانت با تعدیل بر حسب صنعت امکان پیش بینی سودآوری آتی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران را افزایش خواهد داد، که به عنوان اطلاعات  مناسب ومربوط در تصمیم گیری سرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین استفاده کنندگان از صورتهای مالی به این نکته پی ببرندکه تجزیه و تحلیل به کمک نسبت دوپانت به عنوان یکی از روشهای تجزیه و تحلیل گزارشات مالی دارای بار اطلاعاتی بوده و می تواند در تصمیم گیری ها مورد استفاده قرار گیرد.
 دراین مقاله برای تحلیل دوپانت، خالص بازده دارایی های عملیاتی به دو جز ء حاشیه سود و گردش داراییهای عملیاتی، تفکیک شده است،  که هر دو تحت تاثیر  عضویت در صنعت هستند. داده های تحقیق مربوط به نمونه ای متشکل از 11 صنعت که شامل310 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق در دوره زمانی 8 ساله ( از ابتدای سال 1377 تا ابتدای سال 1385) بوده وبا استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره تجزیه و تحلیل داده ها انجام شده است. نتایج حاصل از  آزمون فرضیات تحقیق بیانگر این موضوع  است که رابطه معنی داری بین اجزای تحلیل دوپانت تعدیل شده برحسب صنعت و پیش بینی سودآوری آتی وجود ندارد.
 

کلیدواژه‌ها