بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شیراز، ایران

10.22034/iaar.2010.105159

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر گزارش مشروط حسابرسی بر روی قیمت و بازده سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع هدف، پاسخگویی به این سؤال است که آیا گزارش مشروط حسابرسی برای استفاده­کنندگان دارای محتوای اطلاعاتی است یا خیر؟ روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است که به موجب آن دو گروه تجربی و کنترل متشکل از 70  شرکت بورسی، که بر اساس نمونه­گیری جفتی انتخاب شدند، جهت دستیابی به هدف پژوهش در بازه زمانی    1385-1386 مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته­های پژوهش بیانگر نبود وجود تفاوت معنی­دار بین بازده غیر­عادی حاصل از انتشار گزارش مشروط و مقبول حسابرسی است. به عبارت دیگر، با استناد به نتایج مزبور می­توان ادعا کرد که گزارش مشروط حسابرسی نسبت به گزارش مقبول برای استفاده­کنندگان، دارای محتوای اطلاعاتی افزون بر سایر گزارش­ها نیست.

کلیدواژه‌ها