بررسی رابطه‌ی متغیرهای کلان اقتصادی و شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/iaar.2010.105155

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه­ی بلندمدت بین نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام و مجموعه­یی از متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی، نرخ ارز، نرخ سود واقعی بانکی و درآمد نفتی، انجام گرفته است. در این تحقیق داده­ها به صورت فصلی و برای دوره­ی زمانی 1374-1386 و با استفاده از روش خود رگرسیون برداری با وقفه­های توزیعی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته­اند.
نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته حاکی از این است که متغیرهای نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام، در سطح پایا و سایر متغیرها در تفاضل مرتبه اول پایا هستند. همچنین، نتایج آزمون هم­جمعی نشان داد که بین نرخ رشد شاخص کل قیمت و متغیرهای مستقل، رابطه­ی بلندمدت وجود دارد به طوری که ضرایب نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم، با نرخ رشد شاخص کل قیمت در سطح اطمینان نود درصد معنی­دار و رابطه­ی منفی دارند و معناداری ضرایب درآمد نفتی، نرخ ارز و نرخ سود واقعی بانکی، در سطح اطمینان نود درصد، رد شد.

کلیدواژه‌ها