رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا (س)، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا (س)، ایران

10.22034/iaar.2010.105156

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی تأثیر مدیریت سود بر بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقد عملیاتی آتی   می‌باشد. مدیریت سود با استفاده از معیارهای کاهش هزینه‌های اداری، عمومی و فروش، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی‌های بلندمدت و تولید بیش از حد اندازه گیری شد.
برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌ گانی (2005) استفاده گردید. جامعه آماری، شرکت‌های تولیدی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1385است. نتایج نشان داد، بین بازده آتی دارایی‌ها و جریان‌های نقدی عملیاتی آتی و مدیریت سود رابطه معنی‌داری وجود ندارد.  

کلیدواژه‌ها