بررسی رابطه بین رویدادهای مالی واقعی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان .

2 کارشناس ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2010.105163

چکیده

بسیاری از پژوهش های جاری در حوزه مدیریت سود در زمینه کشف اقلام تعهدی غیرعادی متمرکز شده اند. مدیریت سود ممکن است با استفاده از اقلام تعهدی یا رویدادهای مالی واقعی یا هر دو صورت پذیرد. تا کنون تلاش کمی به منظور نشخیص این که آیا اقلام تعهدی غیرعادی محصول دستکاری تعهدات بدون تأثیر جریان های نقدی است یا در نتیجه دستکاری رویدادهای مالی واقعی که بر جریان های نقدی و معوقات هر دو مؤثر است، صورت گرفته است.
هدف از انجام این پژوهش بررسی دستکاری رویدادهای مالی واقعی از طریق تمرکز روی متغیرهایی مانند جریان های نقدی ناشی از عملیات، هزینه های اختیاری، تغییر در موجودی کالا و هزینه های تولیدی است. اقلام تعهدی به عنوان جانشینی مناسب برای اندازه گیری مدیریت سود انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معنی داری بین وجوه نقد عملیاتی و تغییرات در موجودی کالا از یک طرف و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران از طرف دیگر وجود دارد.

کلیدواژه‌ها