نحوه ی ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه گروه های مختلف درایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس ، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی ، ایران

10.22034/iaar.2010.105152

چکیده

در عمده‌ی کشورها، بویژه کشورهای آنگلوساکسون غیراز انگلستان صورت جریان وجوه نقد سه بخشی است. در مقابل، در ایران این گزارش دارای 5 بخش می باشد. علاوه بر این، مدلی از صورت جریان وجوه نقد در قالب چهار بخش در این تحقیق بررسی شده است. در تحقیق حاضر با اتکاء بر  طرح زمینه یابی مقطعی،دیدگاه های دانشگاهیان رشته‌ی حسابداری، اعضای جامعه حسابداران رسمی و سرمایه گذاران حرفه ای در مورد نحوه ی ارائه ی برتر صورت جریان وجوه نقد، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون علامت رتبه ای و یلکاکسون نشان داد که مدل 5 بخشی صورت جریان وجوه نقد از دو مدل چهار بخشی و سه بخشی بهتر و مدل چهار بخشی نیز از مدل سه بخشی بهتر است. نتایج آزمون رتبه ای فریدمن نیز نشان می دهد که مدل پنج بخشی از مدل چهار بخشی و این مدل از مدل سه بخشی برتر است و تفاوت بین این مدل ها معنادار است. علاوه بر این براساس آزمون های کروسکال- والیس و یو من- ویتنی مشخص شد، بین دیدگاه های گروه های مختلف در خصوص نحوه‌ی ارائه‌ی برتر صورت جریان وجوه نقد تفاوت معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها