سرمایه فکری و عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد قزوین

2 استادیار گروه حسابداری نرکز آموزش عالی رجاء قزوین

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

10.22034/iaar.2010.105149

چکیده

توسعه فن آوری های اطلاعاتی و شبکه های ارتباطی سهم به کارگیری دانش و اطلاعات در سطح جهانی را به میزان زیادی افزایش داده است. در فضای کسب و کار پیچیده و پرتحول کنونی، ادامه حیات سازمانها منوط به معرفی محصولات جدید ،خلق نو آوری و ارائه فرایندهای ارزش افزا بر مبنای دانش نوین می باشد. بدین جهت مدیران ملزم به اندازه گیری سرمایه فکری بعنوان یک معیار مهم برای افزایش عملکرد کسب و کار سازمانها هستند .هدف اصلی تحقیق حاضر ، بررسی ارتباط بین سنجه های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری می باشد. لذا،ارتباط بین سنجه های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ارزش با سرمایه فکری در بورس اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی ده ساله(1378-1387) در 70 شرکت مورد آزمون قرار گرفت . روش آماری بکار گرفته شده، تحلیل همبستگی،  اجرای رگرسیون با روش حداقل مربعات معموای بصورت مقطعی و با در نظر گرفتن متغیر تاخیری به روش اتورگرسیون بوده است.برای انجام روش آماری از نرم افزارSPSS 18 و برای الگو سازی  به روش اتو رگرسیون از 14 Minitab استفاده نموده‌ایم.
نتایج حاکی از ارتباط معنی داری بین سنجه های اندازه گیری عملکرد مبتنی بر ارزش و سرمایه فکری در کلیه شرکتهای مورد مطالعه است. البته مدل ارزش افزوده اقتصادی نسبت به بقیه مدلها جهت برازش سرمایه فکری براساس آزمون آکائیک مناسب می باشد. همچنین این ارتباط در کلیه صنایع مورد مطالعه  قرار گرفت و بجز در برخی از صنایع در سایر صنایع به تایید رسیده است.

کلیدواژه‌ها