بررسی ارتباط سود تلفیقی با قیمت سهام قبل و بعد از تجدید نظر در استاندارد حسابداری شماره 18

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک

10.22034/iaar.2010.105146

چکیده

تحقیق حاضر، به بررسی ارتباط بین سود تلفیقی با قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی سودمندی و اثر بخشی تغییرات اعمال شده در استاندارد حسابداری شماره 18 در جهت تاثیر بر تصمیم گیری استفاده کنندگان پرداخته است. جهت بررسی فرضیات آن از آزمون های همبستگی آماری و رگرسیون استفاده شده است و داده های مورد نیاز تحقیق نیز از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تهیه گردیده است.
   نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین سود تلفیقی هر سهم با قیمت آن ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تغییرات اعمال شده در استاندارد حسابداری شماره 18 سودمند و اثربخش بوده و موجب بهبود ارتباط بین سود تلفیقی با قیمت سهام شده است.

کلیدواژه‌ها