بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر هموارسازی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaar.2020.105148

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه برخی از جنبه­های حاکمیت شرکتی با فعالیت­ هموارسازی سود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. از این رو، در پژوهش حاضر، نمونه­ای شامل 110 شرکت طی سال­های 1383 الی 1387 مورد بررسی  و از یک طبقه­بندی دو وجهی برای تقسیم شرکت­ها به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز طبقات مختلف سود، استفاده شد. شرکت­های هموارساز و غیرهموارساز سود بر اساس مدل­های سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص تفکیک شده است. نتایج حاصل نشان می­دهد که کیفیت حسابرسی بر هموارسازی سود در هر سه سطح موثر می­باشد. افزون بر آن درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره در هموارسازی سود ناخالص و مالکیت نهادی و مدیریتی در هموارسازی سود عملیاتی و سود خالص عوامل مؤثری محسوب می­شوند. همچنین، نتایج نشان داد که استقلال هیئت مدیره تأثیری بر هموارسازی سود ندارد.

کلیدواژه‌ها