ارائه مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

2 استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاداسلامی

10.22034/iaar.2010.105153

چکیده

در این تحقیق سعی شده است که مدلی برای ارزیابی کیفیت سود با استفاده از خصوصیات کیفی مفاهیم نظری گزارشگری مالی ارائه گردد. برای این منظور، 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1387-1378 مورد بررسی قرار گرفته است. بر طبق مفاهیم نظری گزارشگری مالی در ایران، ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی از نظر محتوا شامل مربوط بودن و قابلیت اتکا است. این دو ویژگی، اطلاعات حسابداری را برای تصمیم گیری مفید می سازد. در این تحقیق جنبه های مختلف کیفیت سود که شامل اجزاء مختلف ویژگی مربوط بودن و قابلیت اتکا می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس شرکتها با استفاده از تجزیه و تحلیل عاملی به شرکتهای با کیفیت سود بالا و پایین، دسته بندی شده اند و سرانجام از مدل السن رگرسیون قیمت – سود برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که ضریب واکنش سود و قدرت توضیحی سود در پورتفوی شرکتهای با کیفیت سود بالا تفاوت معناداری با پورتفوی شرکتهای با کیفیت سود پایین ندارد. هم چنین یافته های تحقیق نشان می دهد که استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری در هنگام تصمیم گیری به ویژگی قابلیت اتکا نسبت به ویژگی مربوط بودن تاکید بیشتری داشته اند و اطلاعات مربوط به کیفیت سود در تصمیمات استفاده کنندگان انعکاس نیافته است. با توجه به ویژگیهای بازار سرمایه ایران مدل پیشنهادی می تواند جایگزین مدل السن (1995) شود .

کلیدواژه‌ها