آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/iaar.2010.105140

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان اهمیت تعدیلات سنواتی مندرج در صورت­های مالی است. تعدیلات سنواتی که ناشی از   تغییر در رویه‌­ی حسابداری‌‌ و اصلاح‌ اشتباهات با اهمیت دوره های قبل است، موجب تعدیل سود انباشته و ارایه مجدد اقلام مقایسه­ای صورت­های مالی می شود. در دوره‌­ی جاری ممکن است‌ اشتباهات‌ مربوط‌ به‌ صورت­های‌ مالی‌ یک‌ یا چند دوره‌­ی مالی‌ گذشته‌ کشف شود. اگرچه ‌ قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ اطلاعات مالی داشتن ثبات‌ رویه‌ در دوره­های مالی مختلف را ضروری‌ می سازد ، ولی وقتی که رجحان‌ رویه­ی جدید بر رویه­ی‌ پیشین‌، از نظر ارائـه­ی مطلوب‌تر صورت­های‌ مالی‌ قابل‌ توجیه‌ باشد؛ یا اینکه‌ تغییر به موجب‌ قوانین‌ آمره‌ یا استانداردهای‌ حسابداری‌ جدید، الزامی‌ شود ، رویه‌­ی حسابداری‌ تغییر می کند.
  در صورتی که تعدیلات سنواتی با اهمیت باشد، بویژه وقتی که مربوط به اشتباهات دوره های قبل است، از قابلیت اتکاء صورت های مالی می کاهد و توجه سرمایه گذاران به آن ضروری است. برای تعقیب هدف تحقیق تعداد 181 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های  1381 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از این است که رقم تعدیلات سنواتی بیش از سطح اهمیت تعیین شده­ در سطح صورت­های مالی دوره­ی مالی قبل است. در نتیجه می­توان گفت آگاهیِ استفاده کنندگان صورت­های مالی از آثار مربوط به تعدیلات سنواتی می­تواند بر تصمیم گیری آنها موثر باشد و وجود تعدیلات سنواتی در صورت­های مالی می­تواند نشانه­ای از ناکافی بودن قابلیت اتکای صورت­های مالی باشد. 

کلیدواژه‌ها