رابطه ویژگی های شرکت با ساختار سرمایه آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه مازندران

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

10.22034/iaar.2010.105144

چکیده

از دیرباز به حداقل رساندن هزینه تأمین مالی و به تبع آن افزایش ارزش بازار سهام شرکت ها به عنوان یک مساله عمده و مهم در ادبیات مالی مطرح بوده است. عوامل موثر بر نگرش مدیران مالی در ارتباط با منابع و مصارف سرمایه، چرایی و چگونگی انتخاب منبعی خاص با توجه به مقتضیات محیط برون سازمانی و نیز پدیده های غالب و ویژگی های درون سازمانی تعیین می شود. در تحقیق حاضر تأثیر برخی ویژگی های شرکت نظیر اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی ها بر ساختار سرمایه شرکت ها مورد بررسی قرار گرفت.
با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری  تعداد 103   شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخابی در بازه زمانی 1387-1381 انتخاب گردیده است. برای انجام این کار از ترکیب داده های مقطعی و سری زمانی (داده های تلفیقی) رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون می شود. ابتدا آزمون F  و هاسمن برای برآورد مدل انجام شده است تا بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی یعنی اثرات ثابت  و اثرات تصادفی  انتخاب گردد. در این راستا از نرم افزار 6Eviews بهره برداری و نرم افزار اکسل برای محاسبات متغیرها استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که یک رابطه منفی و معنی دار بین نسبت بدهی شرکت با ساختار دارایی (دارایی ثابت به کل داراییها)، سودآوری (حاشیه سود قبل از بهره و مالیات)، ارزش بازار به ارزش دفتری، نسبت آنی شان و بازده دارایی ها وجود دارد. همچنین یک رابطه مثبت و معنی دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بهره وجود دارد.

کلیدواژه‌ها