بررسی تطبیقی تأثیر استنباط از شفافیت اطلاعات مالی در تبیین رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار تهران و بورس سهام تایوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان-گروه حسابداری

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه آزاد کاشان

10.22034/iaar.2010.105145

چکیده

بررسی مطالعات انجام شده در بازارهای سهام دنیا نشان می‌دهد که فقدان شفافیت اطلاعات مالی دلیل اصلی وقوع بحرانهای مالی در این بازارها بوده است؛ که این امر موجب کاهش سطح  اعتماد عمومی سرمایه گذاران گردیده است.
هدف از ارائه این مطالعه تطبیقی، بررسی نقش نگرش سرمایه گذاران نسبت به ابعاد شفافیت اطلاعات مالی در تبیین رفتار آنها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که در قالب مدل تحقیق مشابه انجام شده در بورس تایوان( ارائه شده توسط دکتر سوجن فو از دانشگاه لین ایالت فلوریدا در سال 2006 ) بررسی گردیده و نتایج حاصل از آن با نتایج تحقیق مذکور مورد مقایسه قرار گرفته است. روش این تحقیق، توصیفی و تحلیلی می باشدکه از تحلیل ماتریس همبستگی در این خصوص استفاده شده است. گردآوری مباحث نظری کتابخانه ای بوده و در گردآوری داده‌ها  از روش پیمایشی استفاده شده است.  همچنین جهت مقایسه  نتایج، محتوای دو تحقیق به صورت کیفی و محتوائی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیل آماری داده ها از شش روش آماری شامل آمار توصیفی، تحلیل همبستگی، آزمون t نمونه های مستقل، آنالیز واریانس،  رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر استفاده گردیده است.
نتایج حاصل از بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که بهبود شفافیت اطلاعات مالی در بورس تهران می تواند موجب افزایش اعتماد عمومی و افزایش فعالیت سرمایه گذاران ‌گردد. همچنین مقایسه نتایج  این مطالعه با تحقیق مشابه انجام شده دربورس تایوان حاکی از آن است که رفتار سرمایه گذاران بورس تایوان بیش از  سرمایه گذاران بورس تهران تحت تاثیر نگرش آنها نسبت به ابعاد شفافیت اطلاعات مالی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها