بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی جاری و آینده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105174

چکیده

طبق دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت، سرمایه فکری منابع استراتژیکی هستند که شرکت­ها را قادر به ایجاد مزیت رقابتی و عملکرد مالی برتر می­نمایند. از این­رو، هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال­های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی شامل 120 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های این پژوهش با استفاده از "روش رگرسیون حداقل مربعات جزئی" حاکی از این است که صرف نظر از اندازه شرکت، ساختار بدهی و عملکرد مالی گذشته، بین سرمایه فکری و عملکرد مالی جاری و آینده شرکت،  هم در سطح کلیه شرکت­ها و هم در سطح صنایع رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد. افزون بر این، به طور کلی، هم در سطح کلیه شرکت­ها و هم در سطح صنایع، بین اندازه شرکت و عملکرد جاری و آتی رابطه منفی معنی­دار، و بین عملکرد گذشته و عملکرد جاری، و عملکرد گذشته و عملکرد آتی رابطه مثبت معنی­داری وجود دارد. اما رابطه بین ساختار بدهی و عملکرد جاری و آتی در سطح کلیه شرکت­ها مثبت و معنی­دار و در سطح صنایع، در صنعت شیمیایی و دارویی مثبت و معنی­دار و در صنعت خودرو و فلزات و کانی­ غیر فلزی مشخص نمی­باشد. 

کلیدواژه‌ها