دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، دی 1388 
تعیین نیازها و اولویت های آموزشی محتوای دروس حسابداری و ارایه الگویی موثر

صفحه 76-97

فریدون رهنمای رودپشتی؛ حمیدرضا وکیلی فرد؛ سید محمدرضا رئیس زاده