بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105176

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1380 می­باشد. نقش حاکمیت شرکتی کاهش واگرایی(تضاد) منافع بین سهامداران و مدیران است. نمونه­ای از انحراف مدیریت از منافع سهامداران، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی حسابداری است. بنابراین، حاکمیت شرکتی احتمالا منجر به کاهش مدیریت سود می­گردد. موضوع رابطه بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در ابتدا توسط بیزلی[12] و دچوو و همکاران[24]   مطرح شد و هر دو به طور تجربی  نشان دادند که ویژگیهای خاصی از حاکمیت شرکتی با مدیریت سود رابطه دارد. سایر مطالعات تجربی نیز  به این نتیجه دست یافته اند که بین ویژگیهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد(به عنوان مثال، پیسنل و همکاران[55]، چترو و همکاران[20].( در این تحقیق حاکمیت شرکتی با استفاده از ویژگیهای تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، استقلال هیات مدیره، اتکای بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره اندازه گیری می­شود و برای اندازه گیری مدیریت سود از اقلام تعهدی غیر عادی استفاده می­شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه تحقیق رگرسیون چند متغیره با استفاده از روشهای حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته ترکیبی می­باشد.
یافته های تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار منفی بین مالکیت نهادی و مدیریت سود همچنین بین استقلال هیات مدیره و مدیریت سود وجود دارد. علاوه بر این، رابطه معنی داری بین سایر ویژگیهای حاکمیت شرکتی(تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، اندازه هیات مدیره، اتکای  بر بدهی و مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره) و مدیریت سود  وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها