دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، مهر 1388 
کیفیت حسابرسی و پیش بینی سود

صفحه 22-35

سید حسین علوی طبری؛ سید احمد خلیفه سلطان؛ ندا شهبندیان