بررسی نظریه‌های توازی ایستا و سلسله ‌مراتبی در تبیین ساختار سرمایۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105192

چکیده

مدل مورد استفاده در تحقیق حاضر بر مطالعۀ صورت‌گرفته توسط پروفسور شیام ساندر (Shyam-Sunder) و میرز (Myers) استوار است.[1] در این تحقیق، با بررسی نظریه‌ها و مدل‌های اصلی ساختار سرمایه و مطالعات پیشین محققان، دو نظریۀ متأخر و معتبر توازی (بده – بستان) ایستا[2] و سلسله مراتبی[3] انتخاب شدند تا توانایی این دو نظریه در توضیح الگوی ساختار سرمایۀ شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه با استفاده از داده‌های تاریخی 279 شرکت پذیرفته‌شده در بورس و اوراق بهادار تهران و با استفاده از روش داده‌های تلفیقی[4] صورت گرفته است. معیار پانل‌بندی[5] داده‌ها صنعت است و داده‌های شرکت‌های مورد مطالعه در 21 صنعت و طی 5 سال پانل‌بندی شده‌اند. بدین منظور برای هر یک نظریه‌های یادشده برمبنای ادبیات موضوعی مرتبط، معادلات رگرسیونی تشکیل و توانایی تشریح آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.
فرضیه‌ها تحقیق بر اساس انطباق دو نظریۀ یادشده با ساختار سرمایۀ شرکت‌های ایرانی توسعه یافته است. شواهد بیانگر آن است که نظریۀ توازی ایستا تا حد زیادی در مورد ساختار سرمایۀ شرکت‌های ایرانی صادق است. و این در حالی است که انطباق شرکت‌های ایرانی در تأمین مالی با نظریۀ سلسله مراتبی تأیید نمی‌شود.