بررسی تأثیر مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی در رفتار مدیریت سود (مدیریت سود مبتنی بر مدل آستانه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105196

چکیده

در این پژوهش رفتار مدیریت سود و رابطه آن با ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی، مدیران غیرموظف (ابزار نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی) و سرمایه گذاران نهادی عمده (ابزار نظارتی برون سازمانی حاکمیت شرکتی )، بررسی شده است . نحوه رفتار مدیریت سود که در این تحقیق بر اساس مدل آستانه و از طریق رساندن سود گزارش شده به آستانه های مطلوب سودآوری ( سطح سود صفر و سود گزارش شده سال قبل ) تبیین میشود عبارت است از مدیریت سود افزایشی و مدیریت سود کاهشی و نماینده مدیریت سود ، اقلام تعهدی غیرعادی سرمایه در گردش است .
آزمون  فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون با استفاده از اطلاعات 185 شرکت  پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران  در دوره زمانی 1385-1382 و از طریق ترکیب داده های سری زمانی و مقطعی انجام شده است
نتایج بررسی رفتار فرصت طلبانه مدیریت سود  نشان داد که اقلام تعهدی غیرعادی نمی تواند تغییرات سودآوری آتی را توجیه نماید و به عنوان علامتی برای سودآوری در سالهای آتی باشد. همچنین نتایج آزمون نقش ابزارهای نظارتی حاکمیت شرکتی در رفتار مدیریت سود ، بیانگر این موضوع است که وقتی انگیزه برای دستکاری سود بالاست مدیران غیر موظف و سرمایه گذاران نهادی عمده ، نقش ضعیفی در کاهش ناهنجاری اقلام تعهدی غیر عادی دارند .

کلیدواژه‌ها