بررسی مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105199

چکیده

در این تحقیق مدیریت سود با استفاده از فروش دارایی های شرکت مورد بررسی قرار می گیرد.یکی از انگیزه های مدیریت سود کاهش خطای پیش بینی سود در دوره های جاری و آتی می باشد.بطوری که در صورت عدم تحقق پیش بینی های مدیریت در ارتباط با سود ایشان با استفاده از ابزارهایی همانند زمان بندی فروش دارایی به مدیریت سود می پردازد.مطابق فرضیه های این تحقیق شرکت های دارای عملکرد جاری منفی (مثبت) و عملکرد آتی مثبت (منفی)، اقدام به مدیریت سود با استفاده از سود (زیان) فروش دارایی ها می کنند.آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره و      آزمون های آماری برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال های 1380 تا 1385 صورت پذیرفته است.نتایج تحقیق حاکی از تایید فرضیه های تحقیق است، بدین معنی که شرکت ها با استفاده از فروش دارایی ها سود را مدیریت  می کنند.
 

کلیدواژه‌ها