تأثیر بخش 340 استانداردهای حسابرسی (رسیدگی به اطلاعات مالی آتی) بر کیفیت پیش‌بینی سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105194

چکیده

     با توجه به اهمیت سود پیش‌ بینی شده توسط شرکت‌ها در بازار سرمایه و همچنین لزوم شناسایی ارزش افزوده بخش 340 استانداردهای حسابرسی، تحقیق حاضر در پی آن است تا تأثیر رسیدگی به اطلاعات مالی آتی بر کیفیت سود پیش‌بینی‌شده را بررسی نماید. در این راستا، تأثیر این بخش از استانداردهای حسابرسی بر روی خطای پیش‌بینی، دفعات تجدید نظر و قیمت سهام مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون­ مورد استفاده برای بررسی تأثیر اجرای بخش 340 استانداردهای حسابرسی بر کاهش خطای پیش‌بینی و کاهش دفعات تجدیدنظر برروی 86 شرکت نمونه برای سال‌های 1386-1382 انجام شده­ که شامل آزمون مشاهدات زوجی است. همچنین آزمون‌های استفاده شده برای بررسی تأثیر اجرای بخش  340 استانداردهای حسابرسی بر تغییر در قیمت سهام بر روی 25 شرکت برای سال‌های 1386-1385 شامل آزمون مشاهدات زوجی و آزمون اندازه‌های مکرر می‌باشد.
    نتایج تحقیق نشان می‌دهد که اجرای بخش 340 استانداردهای حسابرسی باعث کاهش خطای پیش‌بینی و باعث تغییر در قیمت سهام نمی‌شود. اما با اجرای این بخش از استانداردهای حسابرسی، دفعات تجدید نظر پیش‌بینی سود در مقایسه با قبل کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها