تجربه حسابرس و نقش آن در قضاوت موضوعات ساختارنیافته حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105198

چکیده

        هدف این مطالعه این است که قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم­تجربه در خصوص موضوعات پیچیده و ساختارنیافته حسابرسی مثل قضاوت در مورد موضوع تداوم فعالیت صاحبکار و اظهارنظر در حسابرسی بررسی شود. این مقاله نشان می­دهد که در وظایف پیچیده حسابرسی، تجربه تأثیر غیر قابل انکاری بر قضاوت حسابرس دارد. افراد تحت مطالعه به دو گروه حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم­تجربه تقسیم می­شوند و برای تعیین پیچیدگی موضوع، تعیین وظایف ساختار نیافته و تجربه مورد نیاز جهت قضاوت برای ارزیابی این وظایف، یک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شریک و مدیر حسابرسی انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می­دهد که بین قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم­تجربه در مورد وظایف ساختارنیافته تفاوت معناداری وجود دارد و تجربه تأثیر بسیار زیادی بر دقت قضاوت حسابرسان دارد.

کلیدواژه‌ها