تأثیر ساختار سرمایه بر نرخ بازده سهام و سود هر سهم‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105200

چکیده

بهبود ثروت سهامداران از اهداف اصلی بنگاه ها است. در این رابطه تعیین ترکیب ساختار سرمایه و ارتباطی که با ثروت سهامداران دارد از نگرانیهای عمده مدیران این بنگاه هاست. وچود بدهی در ساختار مالی شرکتها به دلیل وجود تخفیفات مالیاتی موجب افزایش سود حسابداری و به تبع آن افزایش نرخ سود هر سهم (EPS) و از سوی دیگر به دلیل وجود هزینه های بهره و احتمال عدم ایفای تعهدات در سررسید امکان افزایش ریسک مالی و در نتیجه کاهش قیمت بازار سهام و به تبع آن کاهش بازده سهام فراهم شده است. در همین راستا هدف مقاله حاضر آن است که رابطه بین وجود بدهیها در ساختار سرمایه با سود حسابداری و نرخ بازده سهام (به عنوان دو شاخص ثروت آفرینی برای سهامداران ) را مشخص کند. به همین منظور در این مقاله نسبتهای بدهی به دارایی و بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیرهای مستقل و نرخ بازده سهام و سود هر سهم به عنوان متغیرهای وابسته مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1377 الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تبیین فرضیات پژوهش و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از محاسبات مشخص گردید که یک رابطه مستقیم بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (متغیر مستقل) با نرخ بازده سهام و سود هر سهم (متغیرهای وابسته ) وجود دارد. همچنین بین نسبت بدهی به دارایی با سود هر سهم ارتباط معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها