آزمون پدیده ارزان قیمت‌گذاری IPO و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105203

چکیده

هدف از این مقاله آزمون ارزان قیمت گذاری عرضه عمومی اولیه (IPO) ، شناخت عوامل مؤثر بر آن و عملکرد بازده های بلند مدت آن است . این پژوهش 78 مورد IPO عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره 82-1378 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از بازده های تعدیل شده با شاخص بازار در کوتاه مدت با استفاده از آزمون t تک نمونه ای نشان داد که پدیده ارزان قیمت گذاری IPO در بورس تهران وجود دارد. همچنین عملکرد بازده‏های بلند مدت IPO بالاتر از شاخص کل بازار است. نتایج نشان داد که انحراف معیار بازده های هفتگی طی 2 ماه بعد از IPO ، تعداد IPO عرضه شده و بازده بازار در دوره قبل از IPO بر ارزان قیمت گذاری IPO تأثیر معنی‏داری دارند اما حجم عرضه IPO تأثیر معنی‏داری ندارد.

کلیدواژه‌ها