بررسی رابطه نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا با بازار سهام ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105180

چکیده

       این تحقیق به بررسی رابطه برخی متغیرهای اقتصادی (نرخ تورم ، نرخ سود تضمین شده و بازده طلا) با بورس اوراق بهادار تهران ( بازده بازار سهام و نرخ رشد حجم معاملات) طی دوره 10 ساله 1/1377 تا 12/1386 می پردازد. نرخ سود تضمین شده به عنوان شاخص بازار پول ، با دو متغیر نرخ بازده اوراق مشارکت و نرخ سود سپرده های سرمایه گذاری یک ساله بانک های دولتی نشان داده شده است.
       برای آزمون فرضیه ها از دو روش آماری(حداقل مربعات معمولی و آزمون همگرایی یوهانسن) استفاده شد و نتایج حاصل از روش های اقتصاد سنجی ( الگوی خود توضیح برداری-VAR و آزمون یوهانسن ) نشان داد که تورم در بلندمدت رابطه معنادار و مثبتی با متغیرهای بازار سهام تهران دارد و افزایش آن منجر به افزایش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود. از تیر 1384 به بعد    سرمایه گذاری در سهام یک سپر تورمی نبوده است اما تا پیش از آن سهام یک سپر در مقابل تورم محسوب می شود. برای بررسی رابطه بازارپول و سرمایه زمانی که از نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی استفاده شد، رابطه معنادار و معکوسی ملاحظه گردید ، بنابراین می توان نتیجه گرفت که افزایش نرخ سود بانکی از طریق جذب سرمایه ها ، موجب کاهش بازدهی و رشد حجم معاملات سهام می شود و برعکس ؛ لذا این دو بازار را می توان در بلندمدت بازارهای رقیب و مکمل یکدیگر محسوب نمود. اما زمانی که از نرخ سود اوراق مشارکت بعنوان شاخصی از نرخ سود تضمین شده استفاده شد ، رابطه ای  معنادار و مثبت بدست آمد که  نشان داد اوراق مشارکت یک فرصت سرمایه گذاری رقیب برای سهام نیست و افزایش نرخ بازده آن اثر منفی بر بازار سهام ایران ندارد. در خصوص رابطه بازده طلا و بازدهی و حجم معاملات سهام نتایج بدست آمده از الگوی تصحیح خطای برداری) (VECM ، نشان داد که در کوتاه مدت بازار طلا یک بازار جانشین برای بازار سهام محسوب می شود و بازده طلا در توضیح رفتار بازار سهام نقش آفرینی می کند، هر چند در بلندمدت این رابطه معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها