بررسی توانایی پیش‌بینی جریانات نقدی آتی با استفاده از جریانات نقدی و مولفه‌های تعهدی سودهای گذشته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105175

چکیده

تحقیقات پیشین انجام شده در رابطه با کاربرد اطلاعات حسابداری در پیش­بینی جریانات نقدی آتی شرکتها نتایج متفاوتی داشته است. این تحقیق توانایی اطلاعات حسابداری نقدی و اقلام تعهدی سود را در پیش­بینی جریانات نقدی آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می­کند. نمونه مورد مطالعه این تحقیق از میان شرکتهای غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورتهای مالی آنها طی سالهای 1380 تا 1385 در دسترس بوده انتخاب شده است. دو مدل رگرسیونی یک و چندگانه در ارتباط با  جریانات نقدی و مولفه­های تعهدی سود مربوط به دورهای گذشته و به منظور بررسی توانایی آنها در ارتباط با  پیش­بینی جریانات نقدی آتی مورد استفاده قرار گرفته شده است.
نتایج تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای، جریانات نقدی گذشته و مولفه­های تعهدی سودهای گذشته توانایی پیش­بینی جریانات نقدی آتی را دارند. نتایج آزمون مدلها نشان می­دهد که افزودن مولفه­های تعهدی سود به مدل جریانات نقدی قدرت پیش­بینی این مدل را افزایش می­دهد.

کلیدواژه‌ها