مالکیت عمومی در بازار سرمایه و محافظه‌کاری در گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/iaar.2009.105179

چکیده

طبق "فرضیه تقاضا برای گزارشگری مالی"، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس گزارش‌های مالی با کیفیت‌تری ارائه می‌کنند که مورد تقاضای سرمایه‌گذاران عمومی است. یکی از شاخصه‌های بهبود کیفیت گزارشگری مالی، رعایت محافظه‌کاری است. در این تحقیق ما به بررسی تفاوت محافظه‌کاری در گزارشگری مالی 40 شرکت در دو مقطع قبل و بعد از درج نام آنها در فهرست نرخ‌های بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 الی 1387 پرداختیم. هدف، ترسیم تأثیر مالکیت عمومی سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران بر میزان محافظه‌کاری شرکت‌ها است. برای آزمون فرضیات تحقیق از رگرسیون چند متغیره، آزمون تی زوجی و آزمون ویلکاکسون استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان داد که محافظه‌کاری در گزارشگری مالی شرکت‌ها پس از درج نام آنها در فهرست نرخ‌های بورس کاهش می‌یابد. بنابراین با توجه به کاهش میزان محافظه‌کاری  که به مثابه کاهش کیفیت گزارشگری مالی می‌باشد، یافته‌های این تحقیق با فرضیه تقاضا سازگار نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها