بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری پردیس بین‏المللی کیش، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه حسابداری و مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه الزهرا، دانشکده علوم اجتماعی، تهران، ایران

4 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز، ایران

10.22034/iaar.2020.107124

چکیده

تقریباً از سال 1984 تا به امروز کمیته و انجمن‏های حرفه‏ای حسابداری مانند AAA، IAES و AEC بیان کرده‏اند که سیستم آموزشی و یادگیری حسابداری نیازمند تغییر است و یکی از مهم‏ترین اشاره آنها مربوط به فقدان یادگیری فعال بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) به‏عنوان یک تکنیک یادگیری فعال، بر یادگیری دانشجویان حسابداری میانه 1 در مقایسه با روش سنتی (معلم محور)، انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان حسابداری میانه 1 موسسه آموزش عالی زند شیراز در سال تحصیلی 97-96 می‏باشد و نمونه مورد مطالعه بر اساس جامعه در دسترس انتخاب و شامل دو گروه حسابداری میانه 1 جمعاً 70 نفر (35 نفر گروه آزمون و 35 نفر گروه کنترل) که هر دو گروه توسط یکی از محققین تدریس شده است.
در این پژوهش از پیش-آزمون و پس-آزمون جهت جمع‏آوری داده‏ها و از تجزیه و تحلیل کوواریانس برای آزمون داده‏ها استفاده شده که روایی آزمون‏ها به تأیید 3 نفر از مدرسین دانشگاه رسید است. نتایج نشان دهنده یادگیری بهتر دانشجویان گروه آزمون (TBL) در مقایسه با گروه کنترل (سنتی) است.

کلیدواژه‌ها