دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، فروردین 1399 
مبانی تعدیل اظهارنظر حسابرس و مدیریت سود

صفحه 23-40

محمود لاری دشت بیاض؛ محمد جواد ساعی؛ عبداله آزاد


بررسی تأثیر یادگیری مبتنی بر تیم (TBL)، بر یادگیری حسابداری

صفحه 55-70

کاظم نحاس؛ غلامرضا کرمی؛ رضوان حجازی؛ شکراله خواجوی


ایفای نقش مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی با تأکید بر نقش سرمایه فکری

صفحه 71-88

احسان قدردان؛ عبدالکریم مقدم؛ چیمن سلطانیان؛ شهین شاهمرادی


بررسی اثر هاله‌ای بر کار‌راهه حرفه‌ای حسابرس

صفحه 89-112

زهره تابش؛ محمد رضا عبدلی؛ هوشنگ یاورپور


آینده پژوهی در تحقیقات و آموزش حسابداری

صفحه 133-146

جمشید لک؛ محمدرضا پورعلی؛ همت منصوری راد