جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات، عضو هیئت علمی مدعو موسسه آموزش عالی پرندک

2 کارشناسی ارشد حسابرسی ، موسسه آموزش عالی پرندک

10.22034/iaar.2020.107131

چکیده

هدف این مقاله، بررسی جایگاه حسابرسی داخلی و نحوه عملکرد آن در نظام بانکی ایران است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، میدانی است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه بوده که اطلاعات در تابستان سال 1394 جمع آوری گردیده است. جامعه مورد مطالعه بانک‌های دولتی و خصوصی ایران بوده که به طور تصادفی 5 بانک (از میان بانک‌های دولتی، ملی و از میان بانک‌های خصوصی، انصار، شهر، سینا و کارآفرین) انتخاب شده‌اند و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ازآزمون t مستقل در سطح اطمینان 95/0 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباط حسابرسی داخلی با مدیریت ارشد در بانک‌های انصار، شهر و سینا مناسب می‌باشد. نقش و اهمیت حسابرسی داخلی توسط مدیریت ارشد و سایر کارکنان در بانک های انصار، شهر و کارآفرین شناخته شده است. نقش مشورتی حسابرسی داخلی تنها در بانک‌های انصار و شهر چشمگیر است. به جز بانک ملی، در سایر بانک‌ها حسابرسان داخلی از دانش و تجربه کافی در خصوص فعالیت خود برخوردار هستند و در همه بانک‌ها حسابرسان داخلی از آموزش‌های کافی جهت بهبود فرآیند حسابرسی بهره‌مند می‌شوند.

کلیدواژه‌ها