ارائه مدلی از واکنش سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به رفتار سودهای واقعی و پیش بینی شده فصلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس

2 گروه حسابداری و مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

3 دانش آموخته دکتری حسابداری

10.22034/iaar.2020.107132

چکیده

ارزش اصلی سود به افشای اطلاعاتی بستگی دارد که توسط منابع دیگر افشا نشده و محتوای اطلاعاتی سود و ارزشمندی آن فقط وابسته به مقدار اطلاعاتی که در اختیار بازار می‌گذارد نیست. بلکه به زمان افشا، تأخیر و تعجیل در افشای اخبار خوب و بد می‌باشد که سرمایه گذران و اعتباردهندگان براساس آن واکنش و اقدام می‌نمایند. به همین منظور در این پژوهش سعی شده تا بر اساس 4 حالت مختلف مسیر انتظاراتی سود، که در هرکدام از آنها اخبار متفاوتی بیان می‌شود، آزمون فرضیات انجام گیرد. برای این کار، داده‌های مربوط به تعداد 120 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی رگرسیونی داده‌های ترکیبی برای دوره زمانی بین سال‌های 1388 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهند که می‌توان با بررسی مسیر انتظاراتی ایجاد شده در خصوص سود شرکت‌ها حرکت پیش بینی سود و بازده غیر عادی سهام را پیش بینی کرد. اما نمی‌توان محتوای اطلاعاتی سودهای فصلی را مدل‌سازی نمود. همچنین رفتار اعتباردهندگان را زمانی که استمرار خبر خوب و عدم استمرار خبر خوب داشته باشیم نمی‌توانیم مدل‌سازی کنیم اما زمانی که استمرار اخبار بد و عدم استمرار اخبار بد داشته باشیم می‌توانیم با استفاده از ریسک اعتباری رفتار اعتباردهندگان را مدل‌سازی نماییم.

کلیدواژه‌ها