دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، دی 1399 
تدوین الگویی برای هم‌آفرینی ارزش در بازاریابی بنگاه به بنگاه

صفحه 157-176

مجتبی افرند خلیل آباد؛ سید مظفر میربرگکار؛ ابراهیم چیرانی؛ شاهرودی کامبیز