تبیین بازده سهام از طریق ارزش افزوده اقتصادی و اجزای آن با تعدیل‌گری کیفیت سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری رشته حسابداری پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران

2 استاد حسابداری،دانشگاه تهران

3 استاد تمام دانشگاه تهران

10.22034/iaar.2020.128173

چکیده

از دیدگاه سرمایه‌گذارى، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا منجر به تخصیص نادرست سرمایه‌ها خواهد شد. استفاده کنندگان جهت سنجش رشد اقتصادی به ستانده‌هاى سیستم حسابدارى از جمله سود گزارش شده توجه خواهند کرد. هنگامی که موضوع ارزش مطرح می‌گردد، باید معیار ارزیابی عملکرد و کیفیت ایجاد شده ارزیابی شوند. پژوهش حاضر در صدد مطالعه تفاوت بین محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی بصورت تجمیعی و اجزای آن، بر اساس مدل بیدل و همکاران (1997) و وسیت و ورتینگتون (2000)، است. از طرف دیگر با کمک مدل جونز تعدیل‌شده کیفیت اقلام تعهدی اختیاری سنجش گردید. از داده‌های ترکیبی (172) شرکت-سال، (1388 الی 1396) استفاده شد. فرضیه‌ها از طریق محاسبه رگرسیون و آزمونt ، F بررسی شدند. براساس یافته‌ها محتوای اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی از ارزش افزوده اقتصادی بصورت تجمیعی بیشتر است. نتایج آزمون والد در سطح معناداری نشان دهنده تفاوت بین محتوای اطلاعاتی اجزای ارزش افزوده اقتصادی است. افزودن کیفیت سود به مدل، منجر به تغییر محتوای اطلاعاتی مدل‌ها می‌شود. کیفیت سود به رابطه فی مابین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام تاثیر تعاملی دارد و این تأثیر تعاملی در سطح اجزای ارزش افزوده اقتصادی نیز مشاهد شد.

کلیدواژه‌ها