دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، مهر 1399 
حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری

صفحه 87-100

علیرضا مومنی؛ عزیز گرد؛ طاهره روانخواه


ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی

صفحه 133-152

فرهاد امیری؛ علی جعفری؛ محمد مهدی عباسیان فریدونی