بازده غیرعادی سهام، اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام و تغییرات سود سهام پرداختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

تصمیم پیرامون تقسیم سود شرکت‌ها یکی از پیچیده‌ترین و مهم‌ترین تصمیمات مالی مدیران است، از این رو شناسایی عوامل اثرگذار بر تقسیم سود شرکت‌ها حایز اهمیت فراوانی است. یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار بر تقسیم سود شرکت‌ها، بازارهای مالی و اطلاعات تولید شده در این گونه بازارها می‌باشد؛ بازده غیر عادی سهام و اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام از جمله اطلاعات مفید و مؤثر بر تقسیم سود شرکت­ها  است که بازارهای مالی در اختیار مدیران قرار می­دهند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر بازده غیرعادی سهام و اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی و همچنین بررسی تأثیر اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر رابطه بین بازده غیرعادی سهام و تغییرات سود سهام پرداختی می‌باشد. در راستای هدف پژوهش جهت جمع آوی داده های مورد نیاز ، نمونه‌ای متشکل از 109 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1394 انتخاب شد و داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی چندمتغیره به روش داده‌های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که بازده غیرعادی سهام تأثیر مثبتی بر تغییرات سود سهام پرداختی دارد، لیکن اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی تأثیر منفی دارد. هم‌چنین افزایش اطلاعات خصوصی موجود در قیمت سهام، تأثیر بازده غیرعادی سهام بر تغییرات سود سهام پرداختی را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها