الگوی سنجش کارایی از منظر اطلاعات حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در این مقاله، الگویی برای سنجش کارایی با استفاده از متغیرهای حسابداری به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد معرفی گردیده است. بدین منظور در بدو امر با استفاده از روش دلفی فازی و با اخذ نظرات خبرگان از طریق پرسشنامه، تعداد 5 متغیر برونداد و 6 متغیر درونداد به‌عنوان متغیرهای اثرگذار بر کارایی شرکت‌ها شناسایی شدند. در مرحله بعدی با استفاده از الگوی ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها منطبق با داده‌های منفی، نسبت به محاسبه عدد کارایی تعداد 210 شرکت در 16 صنعت بورس تهران طی بازه زمانی 10 ساله اقدام و شرکت‌های کارا و ناکارا از هم تفکیک و رتبه‌بندی شدند. سپس با استفاده از امکانات مدل؛ تابع بهینه هدف و مقدار انحرافات شرکت‌های ناکارا از مرز کارایی محاسبه و تغییرات روند زمانی هرکدام از شرکت‌ها در سطح شرکت و صنعت تحلیل شد.
 

کلیدواژه‌ها