نقش قیمت‌گذاری نادرست بر مخارج سرمایه‌گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های هموارساز و غیر هموارساز سود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت مالی آزاد اراک

2 دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

قیمت‌گذاری نادرست سهام، تصمیمات سرمایه­گذاری را تحت تأثیر قرار می‌دهد،  و از آنجایی که ارزش بازار سرمایه به عنوان محرکی از سرمایه­گذاری شرکت‌ها است پس می تواند برمیزان انحراف ارزش بازار از ارزش ذاتی شرکت‌ها به خطاهای تصادفی و ابهام در خصوص ارتباط بین ارزشیابی بازار و میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها تأثیر بگذارد. بدین ترتیب  هدف از این مطالعه، بررسی نقش قیمت‌گذاری نادرست بر مخارج سرمایه­گذاری و ساختار سرمایه در شرکت‌های هموارساز ­و غیر هموارساز سود شرکت‌ها در ایران می‌باشد. روش تحقیق حاضر بر مبنای اطلاعات به دست آمده از معاملات انجام شده در دوره پژوهشی پنج ساله ۱۳90 تا ۱۳94 از سازمان بورس اوراق بهادار می‌باشد. نمونه آماری تحقیق مشتمل 132 شرکت می­باشد که با روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده است که جهت بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. در نتیجه گیری به دست آمده باید اذعان داشت که بین قیمت­گذاری نادرست ­و مخارج سرمایه­گذاری رابطه مستقیم وجود دارد به علاوه، بین قیمت­گذاری نادرست و ساختار سرمایه رابطه عکس وجود دارد. و همچنین دیگر نتایج حاکی از این بوده است که تأثیر قیمت­گذاری نادرست بر مخارج سرمایه­ای و ساختارسرمایه در شرکت‌های هموارساز سود بیشتر از شرکت‌های غیر هموار ساز سود است، نتایج به‌ دست ‌آمده در این پژوهش با مستندات اشاره‌ شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.
 

کلیدواژه‌ها