حق الزحمه‌های غیر عادی حسابرسی و کیفیت حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

حق الزحمه غیر عادی حسابرسی معمولا به وسیله اقلام باقیمانده مدل  استاندارد حق الزحمه به دست می‌آید، این انتظار وجود دارد که استقلال حسابرس به دلیل دریافت حق‌الزحمه‌های خارج از عرف و بیش از اندازه، زیر سوال رود و کیفیت کار حسابرسی‌کاهش یابد ، لذا هدف از تحقیق حاضر تعیین اثر حق الزحمه حسابرسی برکیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با استفاده از روش حذف سیستماتیک  تعداد 102 شرکت از این جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شده است و اطلاعات آنها در دوره زمانی بین سال‌های 1390 تا 1394 بررسی شده است.  برای انجام این تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و با استفاده از داده‌های تابلویی استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت اثر منفی و معناداری  بر کیفیت حسابداری دارد و با افزایش حق‌الزحمه غیر عادی حسابرسی در کوتاه مدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش می‌یابد. همچنین نتایج تحقیق حاضر نشان داد که حق الزحمه غیر عادی حسابرسی در بلندمدت  نیز اثر منفی و معناداری  برکیفیت حسابداری دارد و با افزایش حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی در دوره بلندمدت، میزان کیفیت اطلاعات حسابداری کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها