ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد قائمشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، قائمشهر، ایران

2 گروه حسابداری، واحدقائمشهر، دانشگاه ازاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

این تحقیق به ارائه الگوی برداشت بازار از کیفیت حسابرسی می‌پردازد.  برداشت از کیفیت حسابرسی و کیفیت واقعی حسابرسی دو مفهوم متفاوت هستند برداشت از کیفیت حسابرسی بر  پایه ادراک و استنباط کاربران ازصورت‌های مالی بنا شده است، درحالیکه کیفیت واقعی حسابرسی  اشاره بر توانایی حسابرس در شناسایی و گزارش تحریفات عمده حسابداری دارد. روش تحقیق حاضر ،توصیفی از نوع پیمایشی و در دسته تحقیقات کاربردی-توسعه ای است.  جامعه آماری تحقیق ، اساتید حسابداری،  حسابداران رسمی، حسابرسان ومدیران مؤسسات  حسابرسی، مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. نمونه آماری تحقیق، تعداد 217 نفر می‌باشند که بصورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق -ساخته است که با روش‌های تحلیل عاملی و ضریب آلفای کرونباخ، روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفت.  برای بررسی حذف یا تایید گزاره‌های پرسشنامه در دو مرحله از آزمون دو جمله‌ای ، وبرای شناسایی عوامل موثر بر برداشت بازار از کیفیت حسابرسی از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد.  نتایج تحقیق نشان دادکه 4 عامل؛ فرایند حسابرسی، افراد حرفه ای،  ویژگی‌های ساختاری شرکت و نتایج گزارشگری حسابرسی با 36 شاخص موثر بر برداشت بازار از کیفیت حسابرسی،  تاثیر دارند. رتبه بندی شاخص‌های 36 گانه نیز بر اساس روش تاپسیس ارائه شد.

کلیدواژه‌ها