دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تیر 1399 
تحلیل کاربرد اطلاعات حسابداری در سرمایه‌گذاری سبک پایه

صفحه 97-112

مجتبی سلیمانی مارشک؛ سید عباس هاشمی؛ سعید صمدی


طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین شفافیت اقتصادی و اعتماد ملی با تأکید بر تجارت الکترونیک

صفحه 187-206

کاظم پالیزدار؛ ابراهیم چیرانی؛ سیدمظفر میر برگکار؛ شاهرودی کامبیز