بررسی نقش تعدیل کنندگی چسبندگی بر رابطه بین تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری و فروش و رقابت در بازار محصول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فیروزآباد

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شیراز

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز

10.22034/iaar.2020.112780

چکیده

در رابطه با نقش هزینه‌های عمومی، اداری و فروش بر روی ثروت سهامداران اجماعی وجود ندارد  برخی از پژوهشگران معتقد به اثر زیان بار این هزینه‌ها بر روی ثروت سهامداران هستند در حالی که برخی دیگر باور به سودآور بودن این هزینه‌ها برای سهامداران دارند. افزون بر این، رقابت در بازار محصول می‌تواند بر روی این رابطه تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به این پرسش اساسی است که آیا رقابت در بازار باعث افزایش (کاهش) تعهدات شرکت‌ها در هزینه‌های عملیاتی می‌شود؟ و آیا افزایش غیرعادی در هزینه‌های عمومی اداری باعث بهتر (بدتر) شدن خروجی عملیات واحد تجاری خواهد شد که به نوعی سود و زیان مربوط به سهم بازار را منعکس کند؟ نمونه مورد بررسی شامل 113 شرکت طی دوره زمانی 1384 تا 1394 بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش بیان‌کننده این موضوع است که شاخص‌های لرنر و لرنر تعدیل شده دارای تاثیر معنادار و منفی بر تغییرات هزینه‌های عمومی اداری هستند. از سوی دیگر، چسبندگی تنها در هنگام استفاده از شاخص هرفیندال هیرشمن دارای نقش تعدیل کنندگی است.  همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم بیان می‌کند که رابطه مثبت و معناداری میان صرف هزینه‌های غیرعادی عمومی، اداری و فروش و افزایش سهم بازار وجود دارد. نقش تعدیل کنندگی رقابت در افزایش سهم بازار تنها در هنگام استفاده از شاخص هرفیندال هیرشمن معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها