تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

10.22034/iaar.2020.112786

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی آندروژنیک مدیران بر عملکرد واحدهای تجاری و نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی در این رابطه است. ویژگی آندروژنیک به عنوان متغیر مستقل به‌وسیله شاخص هورمون تستوسترون اندازه­گیری شد. به کمک جستجوگر Google Images، عکس مدیر عامل شرکت‌ها دریافت شد و نسبت WHR هر مدیر، با استفاده از نرم افزار Image J تعیین گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 66 شرکت (594 سال- شرکت) در بازه زمانی 1389 الی 1397 است. به منظور بررسی تأثیر متغیرها از روش معادلات ساختاری (SEM) و نرم­افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، ویژگی آندروژنیک و حاکمیت شرکتی بر عملکرد واحدهای تجاری، به ترتیب، تأثیر مثبت و منفی معناداری دارند. افزون بر این، در پژوهش حاضر، حاکمیت شرکتی تأثیر تعدیل‌کنندگی منفی معناداری بر رابطه ویژگی آندروژنیک و عملکرد شرکت دارد. هم‌چنین، از دو مؤلفه حاکمیت شرکتی، مؤلفه ترکیب سهامداران بر این رابطه بدون تأثیر است و ترکیب هیأت‌مدیره دارای تأثیر تعدیل‌کنندگی منفی معناداری بر این رابطه است. هر اندازه مدیران از خودشیفتگی و اعتماد‌ به‌نفس بالاتری برخوردار باشند، می‌توانند برای به‌دست آوردن پاداش و تأیید ذی‌نفعان، عملکرد مطلوب‌تری را برای واحدهای تجاری رقم بزنند. حاکمیت شرکتی با تأثیر منفی بر عملکرد شرکت­ها و تعدیل­ این رابطه، سعی می‌کند عملکرد و هم‌چنین ابعاد ویژگی آندروژنیک مدیران را کنترل کند.

کلیدواژه‌ها