کیفیت حسابرس، مدیریت سود و اجتناب مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

10.22034/iaar.2020.112787

چکیده

با توجه به تبدیل شدن اجتناب مالیاتی به یکی از معضل­های اساسی تحقق درآمدهای مالیاتی، در این پژوهش ارتباط میان کیفیت حسابرس، مدیریت سود و اجتناب مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است. با اعمال محدودیت­های تعریف شده در انتخاب نمونه آماری، 69 شرکت از میان شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال­های 1396- 1392 انتخاب و آزمون فرضیه­ها با استفاده از نرم­افزار Eviews 8 و داده­های تابلویی انجام شد.
نتایج پژوهش نشان داد که بین مدیریت سود و اجتناب مالیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و این رابطه با حضور حسابرس باکیفیت تشدید می­گردد. همچنین بین کیفیت حسابرس و اجتناب مالیاتی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. رابطه مستقیم و معناداری بین کیفیت حسابرس و مدیریت سود نیز مشاهده گردید. از این رو این نتیجه گرفته شد که انجام مدیریت سود و استفاده از حسابرس باکیفیت، هریک به صورت جداگانه و توامان با یکدیگر، منجر به کاهش اجتناب مالیاتی می­شود.

کلیدواژه‌ها