تحلیل کاربرد اطلاعات حسابداری در سرمایه‌گذاری سبک پایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه آزاد مشهد

2 دانشیار دانشگاه اصفهان، گروه حسابداری

3 دانشیار دانشگاه اصفهان، گروه اقتصاد

10.22034/iaar.2020.112782

چکیده

هدف حسابداری به‌عنوان سامانه اطلاعاتی، تأمین نیازهای اطلاعاتی و بهبود تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در این پژوهش چگونگی کاربرد اطلاعات حسابداری به‌عنوان سبک در «سرمایه‌گذاری سبک پایه» بررسی شده است. در این سرمایه‌گذاری، به‌جای توجه به یک شرکت خاص، ابتدا شرکت‌ها بر پایه ویژگی خاصی دسته‌بندی می‌شوند سپس یک شرکت از میان آن گروه انتخاب می‌گردد. متغیرهای حسابداری مورد آزمون شامل سود هر سهم، ارزش دفتری، اندازه و نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش است. نمونه مورد بررسی شامل 381 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1387 تا 1393 است. نتایج نشان می‌دهد که تمامی متغیرهای مورد بررسی به‌عنوان «سبک» مورد استفاده سرمایه‌گذاران هستند هر چند نسبت جریان نقدی عملیاتی به فروش کاربرد کمتری داشته است. مطابق نتایج، شرکت‌های دارای سود هر سهم، ارزش دفتری و اندازه کمتر، تقاضای خرید بالاتری را تجربه کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها