تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/iaar.2020.112778

چکیده

حسابداری زیست محیطی براساس مفاهیم، معیارها و ارزش­های زیست محیطی و اقتصادی بنا شده است. عملکرد زیست محیطی منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت­ها می­شود. که به نوبه خود باید به منظور بهبود عملکرد زیست محیطی بر روی آن سرمایه­گذاری کرد. به عبارت دیگر، از لحاظ مالی، شرکت­های موفق با افزایش مزایای مالی می­توانند منابع لازم را برای ارتقاء عملکرد زیست محیطی فراهم کنند. بحران­های مالی می­­توانند منابع سازمانی را کاهش دهند و در نتیجه اختیار مدیران کم می­شود و سرمایه­گذاری در فعالیت­هایی همچون فعالیت­های زیست محیطی و اجتماعی کاهش می­یابد بر همین اساس این مقاله به دنبال بررسی تأثیر ساختار شرکتها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی می­باشد. در این تحقیق تعداد 175 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1394- 1389 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه­ها با انجام تحلیل­های آماری به روش داده­های پانل با استفاده از ابزار نرم افزاری Eviews و مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که به طور کلی ساختار شرکت­ها بر رابطه بین حسابرسی زیست محیطی و کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها